دفاتر لوکس اداری


دفاتر قابل ارائهتعداد انبار های خالی موجود
توضیحات
70تا 80 متر مربع
80 تا 90 متر مربع
90 تا 100 متر مربع
100تا 110 متر مربع
110 تا 120 متر مربع