مغازه های تجاری


مغازه های قابل ارائهتعداد انبار های خالی موجود
توضیحات
20 تا 25 متر مربع
25 تا 30 متر مربع
30 تا 35 متر مربع
35 تا 40 متر مربع
40 تا 100 متر مربع